Zastupitelstvo červen 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček6.6.2016 v 19 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka
Omluven: Oldřich Benedikt
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Procházku a p. Boubína /6-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.3
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene
 4. Žádost o překop místní komunikace
 5. Žádost o finanční příspěvek
 6. Nákup židlí do KD
 7. Projednání dodatku smlouvy
 8. Práce v obci
 9. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č.3/6-pro, 0-proti/. 
 3. Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 338/17 v katastrálním území Týček /6-pro,0-proti/.
 4. Zastupitelé projednali žádost panaHrabákao překop místní komunikace. Zastupitelstvo souhlasí za podmínky, že bude místní komunikace uvedena do původního stavu a budou dodrženy všechny technologické postupy. /6-pro,0-proti/.
 5. Centrum pro zdravotně postižené požádalo o finanční příspěvek. Zastupitelé schválili částku 500,- Kč /6-pro,0-proti/.
 6. Zastupitelé projednali nákup židlí do kulturního domu /6-pro,0-proti/.
 7. Zastupitelé projednali dodatek smlouvy na doasfaltovánípruhů v horní části vozovky na komunikaci ke koupališti /6-pro, 0-proti/.
 8. Práce v obci- dokončen parket na koupališti a bude provedena oprava kanálu na silnici směr Líšná.
 9. Různé - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 4.7. 2016 od 19 hodin na obecním úřadě v Týčku. 
Usnesení: 
6/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Procházku a p. Boubína.
6/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 36/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 338/17.
6/4/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s překopem komunikace na žádost pana Hrabáka.
6/5/2016 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené.
6/6/2016 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy na doasfaltování pruhů v horní části vozovky na komunikaci ke koupališti.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Procházka, Boubín
Dne 6.6.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.
 
 

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Pondělí, 13. Červen 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_cerven_2016.doc38.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00– 16:00