Zastupitelstvo únor 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček  8.2.2016 v 18 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka
Omluven: Oldřich Benedikt
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhl na ověřovatele zápisu p. Procházku  a p. Boubína /6-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Žádost o příspěvek na dopravní obslužnost
 3. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
 4. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
 5. Usnesení o opatrovnictví
 6. Žádost o dotaci - obytná zóna – dopravní řešení 2. etapa 
 7. Jednání s pojišťovnou ohledně pojištění obecního lesa
 8. Obecně závazná vyhláška obce Týček č.1/2016
 9. Žádost o pomoc / Spolek pro správu příjezdové komunikace v obci Týček
 10. Rozpočtové opatření č. 1
 11. Konečný návrh vlajky a znaku obce Týček
 12. Přípravy na masopustní průvod /5.3.2016/
 13. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Zastupitelé projednali žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti  /6-pro, 0-proti/.
 3. Zastupitelé projednali smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v celkové částce 7 960,- Kč, tzn. 40,- Kč na obyvatele /6-pro, 0-proti/.
 4. Dnes bylo zahájeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
 5. Starosta obce seznámil přítomné s usnesením o opatrovnictví p. Drábka.
 6. Byla podána žádost o dotaci na dokončení komunikace v obytné zóně, druhá etapa. Rozpočet 534 750,-Kč. /6-pro, 0-proti/.
 7. Bylo zahájeno jednání s pojišťovnou ohledně pojištění obecních lesů.
 8. Zastupitelé projednali obecně závaznou vyhlášku obce Týček č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  /6-pro,0-proti/.
 9. Zastupitelé projednali žádost Spolku pro správu příjezdové komunikace v obci Týček, který požádal o finanční pomoc pro rozšíření veřejného osvětlení. Zastupitelé se dohodli pouze pro materiální pomoc a to v podobě poskytnutí dvou již nakoupených svítidel /6-pro, 0-proti/.
 10. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 1 /6-pro, 0-proti/.
 11. Zastupitelé projednali konečný návrh znaku a vlajky obce. Na základě vyjádření heraldika je nutné schválit znak a vlajku na stejné pozici. Nejvíce hlasů získal znak na pozici 1 a tudíž byla navržena ke schválení i vlajka na pozici 1 /5-pro, p. Boubín proti/.
 12. Zastupitelé projednali příspěvek na masopustní průvod ve výši 5 000,- Kč /6-pro, 0-proti/.
 13. Různé   - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 7.3. 2016 od 18 hodin na obecním úřadě v Týčku
Usnesení:
2/1/2016  Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Procházku  a p. Boubína.
2/2/2016  Zastupitelstvo obce schválilo žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.
2/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v celkové částce 7 960,- Kč.
2/4/2016 Zastupitelstvo obce schválilo žádost o dotaci na dokončení komunikace v obytné zóně – druhá etapa.
2/5/2016  Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Týček č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2/6/2016 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dvou svítidel Spolku pro správu příjezdové komunikace v obci Týček.
2/7/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1.
2/8/2016 Zastupitelstvo obce schválilo znak a vlajku obce na pozici č. 1.
2/9/2016 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na masopustní průvod ve výši 5 000,- Kč.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Procházka, Boubín
 
Dne 8.2.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

 

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Pondělí, 15. Únor 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_unor_2016.doc40.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30