Územní plán

Vydaný návrh územního plánu

Zastupitelstvo obce Týček, příslušné podle ustanovení §6 odst.. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, §171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci azpůsobu evidence územně plánovací činnosti vydává ÚZEMNÍ PLÁN TÝČEK.

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Úřední dny:
pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00– 16:00